Villkor för Dataväxts produkter och tjänster

DATAVÄXT

Användarvillkor för produkter och tjänster (version 2018:1)

Senast ändrad 2018-05-23
Dataväxt AB, Hyringa Hedåkers Säteri 3, 467 95, Grästorp, Sverige (556733-2969)
(”Dataväxt”)

Tack för att du använder våra produkter och tjänster. Genom att använda våra produkter och tjänster godkänner du dessa användarvillkor. Vi har rätt att ensidigt ändra dessa villkor och vid ändringar som inte endast är redaktionella kommer vi att informera dig innan ändringarna träder i kraft och be dig att godkänna ändringarna. Du får då en möjlighet att, om du inte godkänner ändringarna, avsluta avtalet med oss utan uppsägningstid.

1. Användning av våra produkter och tjänster
Du får enbart använda våra produkter och tjänster i enlighet med våra anvisningar och manualer och när vi tillhandahåller ett användargränssnitt, endast genom detta användargränssnitt. Du får endast använda våra produkter och tjänster i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kan stänga av eller upphöra att tillhandahålla dig våra produkter och tjänster om du inte uppfyller våra villkor eller om vi misstänker oegentligheter.

2. Immateriella rättigheter
Samtliga immateriella rättigheter till våra produkter och tjänster, och till det övriga innehåll som finns på våra websidor, tillkommer Dataväxt eller tredje part. Genom att använda våra produkter och tjänster förvärvar du ingen äganderätt eller immateriella rättigheter till dem, och inte heller till annat innehåll som du kommer åt via våra websidor. Som användare och abonnent får du en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, i tiden begränsad licens att använda produkten eller tjänsten, utan rätt att underlicensiera den till någon annan. Du får inte under några omständigheter kopiera, modifiera, distribuera, sälja eller hyra ut någon del av produkten eller tjänsten. Du får inte använda innehåll från våra tjänster som tillhör annan om du inte inhämtat tillstånd från innehållsägaren, eller har rätt att använda det enligt lag eller avtal. Dessa villkor ger dig inte rätt att använda några varumärken eller logotyper som används för eller i anslutning till våra produkter och tjänster. Du får inte ta bort, dölja eller ändra några logotyper eller dylikt.

3. Ditt användarkonto
Om du har tecknat abonnemang hos oss är du som ägare till abonnemanget också administratör av kontot och kan tilldela, inaktivera och återaktivera användare och ge dem olika behörighetsnivåer (som finns i respektive tjänst). Varje användare och administratör får tillgång till tjänsten genom att logga in med ett personligt konto.

4. Äganderätt till data
All data som samlas in genom din egen användning av Dataväxts produkter och tjänster ägs av dig som användare och abonnent. Dataväxt förvärvar inte äganderätten till data men Dataväxt får använda denna på det sätt som beskrivs i punkt 5.

5. Behandling av personuppgifter

5.1 Personuppgiftsansvar
Dataväxt är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker vid användning av Dataväxts produkter och tjänster. Dataväxt behandlar personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

5.2 Vilka personuppgifter behandlas?
De personuppgifter som behandlas om dig är t.ex. ditt namn, personnummer, organisationsnummer, telefonnummer, e-postadress, adress, kredituppgifter, kreditprövningar, kontostatus, rörelsemönster, geografiskt knuten information, information om användning av tjänster och produkter som erbjuds via Dataväxts produkter eller tjänster och gjorda affärer via Dataväxts produkter och tjänster, koordinater för produktions- och leveransadress samt produktionsprofiler för din verksamhet med uppgifter om exempelvis areal och produktionsinriktning och utrustning.

5.3 För vilka ändamål används personuppgifterna?
Personuppgifterna behandlas av Dataväxt för följande ändamål:

  1. För att administrera vår kundrelation med dig, däribland ge dig information och sköta fakturering;
  2. För att tillhandahålla, underhålla, testa, förbättra och utveckla våra digitala tjänster och den plattform som används för att tillhandahålla dessa;
  3. För marknadsföringsändamål, däribland marknadsföring via email och sms/mms (som du kan välja bort via en länk i varje utskick). Direktmarknadsföring kan i viss mån vara anpassad för dig baserad på ett fåtal parametrar, som t.ex. ditt lantbruks storlek och vad du producerar;
  4. För att analysera och gruppera våra kunder efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla relevant och anpassad information, annonser och erbjudanden. Det är även möjligt att data som härrör från användning av olika digitala tjänster från Dataväxt, eller från andra affärer som gjorts med Dataväxt, samkörs för detta ändamål;
  5. För att utveckla Dataväxts produkter och tjänster;
  6. För att ta fram (avidentifierad) statistik över användningen av våra digitala tjänster.

5.4 Med stöd av vilken laglig grund behandlas personuppgifter och när gallras de?
Dina personuppgifter behandlas för att fullgöra skyldigheter i vårt avtal med dig eller när Dataväxt har ett berättigat intresse av det, t.ex. för att skicka marknadsföring till dig som till viss del kan vara anpassad baserad på ett fåtal parametrar som t.ex. ditt lantbruks storlek och vad du producerar. Vidare behandlas dina personuppgifter för att fullgöra Dataväxts rättsliga skyldigheter. För kundanpassad marknadsföring och samkörning av personuppgifter enligt punkten 5.3 d) behöver Dataväxt inhämta ditt samtycke. Detta sker första gången som du loggar in på någon av Dataväxts prodekter eller tjänster. Om du inte lämnar ditt samtycke, eller återkallar ditt samtycke genom att kontakta oss på info@datavaxt.se, kommer dina personuppgifter inte att behandlas för dessa ändamål. När dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilka de samlats in kommer personuppgifterna att gallras i enlighet med Dataväxts gallringsrutin.

5.5 Begränsning i utlämnande av uppgifter
Dataväxt lämnar ut personuppgifter till tredje part utanför Dataväxts koncern då det är nödvändigt för att fullgöra en skyldighet i lag, föreskrift eller myndighetsbeslut. Dataväxt kan även anlita externa samarbetspartners som behöver få åtkomst till personuppgifter för att kunna utföra sina uppdrag för Dataväxt. Säljarens samarbetspartners kan finnas både inom och utanför EU/EES. Bolag som hanterar personuppgifter för Dataväxts räkning får alltid teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal med Dataväxt. I relation till leverantörer utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, t.ex. tecknande av avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring utgivna av EU-kommissionen.

5.6 Rättigheter
Du har rätt att under vissa omständigheter begära tillgång till och rättelse av personuppgifter, invända mot behandling och få den begränsad samt en rätt till dataportabilitet. Vill du göra rättigheter gällande, vänligen kontakta Dataväxt på kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillsynsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.

5.7 Kontaktuppgifter
Om du har frågor rörande hur Dataväxt behandlar dina personuppgifter eller vill göra rättigheter gällande är du välkommen att kontakta Dataväxt på info@datavaxt.se eller på:


Dataväxt AB
Adress: Hyringa hedåkers säteri 3, 467 95 Grästorp
Tfn: 0514-65 02 00

6. Modifiering och uppsägning av våra produkter och tjänster
Vi ändrar och förbättrar hela tiden våra produkter och tjänster. Vi har rätt - utan att du har rätt till kompensation - att lägga till eller ta bort funktioner och lägga till/skapa begränsningar avseende användningen. Vi har även rätt att avbryta tillhandahållandet av våra produkter och tjänster helt och hållet. Avbryter vi tillhandahållandet av produkten eller tjänsten helt och hållet kommer vi, när det är praktiskt möjligt, att ge dig en rimlig förvarning och en chans att hämta ut din information från produkten eller tjänsten innan den stängs. Avbryter vi tillhandahållandet av våra produkter och tjänster helt och hållet har du som enda kompensation rätt till återbetalning av avgifter som belöper på den tid du inte kan använda produkten eller tjänsten. Du kan i samband med årsförfallodagen - och med minst 30 dagars uppsägningstid – avsluta abonnemang av produkter och tjänster. Notera att det enligt ditt specifika avtal kan gälla längre uppsägningstid än 30 dagar.

7. Våra garantier och ansvar
Vi har utvecklat våra produkter och tjänster med kunnighet och omsorg på professionell nivå, men de tillhandahålls utan några garantier eller löften om innehåll, specifika funktioner, tillförlitlighet, tillgänglighet eller förmåga att uppfylla dina behov. Vi tillhandahåller alltså våra produkter och tjänster i befintligt skick. Vi lämnar inte heller några garantier vad avser vår möjlighet att tillhandahålla den information du lagrar hos oss. Du accepterar att vårt enda ansvar för fel på våra produkter och/eller tjänster är en skyldighet att - för det fall att vi inte längre kan leverera produkten/tjänsten - återbetala icke utnyttjad avgift. Vi ansvarar inte för indirekta skador hos dig. Vårt totala ansvar för fel och skador hos dig ska aldrig överstiga ett belopp som motsvarar den årliga avgiften du betalar för den produkt eller tjänst du använder hos oss.

8. Force Majeure
Vi tar inget ansvar för tjänsten eller den lagrade informationen i händelse av orsaker som ligger utanför vår kontroll, såsom naturkatastrofer, handlingar av regering, strejker, krig, civila oroligheter, virusangrepp (varmed menas företeelse initierad av tredje man i syfte att skapa belastning, förändra, förstöra eller hota att förstöra data eller program) eller beslut av domstol.

9. Exportkontroll
Våra produkter och tjänster kan bygga på material som är under Amerikansk, EU och/eller svensk exportkontroll. Du åtar dig att inte vidareexportera sådant material i strid med nämnda exportkontrollregler.